Tips Memilih Jasa Penyewaan Truk Terpercaya di Indonesia

Tips Memilih Jasa Penyewaan Truk Terpercaya di Indonesia

Tips Memilih Jasa Penyewaan Truk Terpercaya di Indonesia CariTruk oka sarasamaina dhara vadda miru sulabhanga, tvaraga vastuvulu pampandi sahayam ceyavaccu, mariyu samardhavantanga mariyu indonesiya migilina paradarsakanga untundi vedika trak adde. Delivari purtayina tarvata miru imeyil dvara taksana nirdharana andukuntaru. Delivari (POD) rujuvu imeyil dvara pampabadutundi. Miru delivari yokka bhautika saksyam avasaram unte, memu oka adanapu vyayam pamputundi. Pikap nagara, vastuvula saraphara yokka prayojanam mariyu miru avasaram trak rakam nimpi an canala retlu pondandi. Mulam cirunama, gamyam, mariyu mi vastuvulanu yokka rakanni vivaralu nimpandi. Bahula pikap/ pikap nagara leda gamyam jodin cadam dvara bahula drap kuda unnayi. Miru vayis kaligi oka imeyil andukuntaru. Cellimpu byanku badili dvara tayaru mariyu SMS/ imeyil dvara cellimpu nirdharana tayaru ceyavaccu. CariTruk vyavastha polisu vahanam samacaranni sankhyace mariyu draivar yokka peru to buking mariyu delivari nirdharana pamputundi. Miru ansalanu/ ardarlu miru sankhya namodu ceyadam dvara CariTruk vebsait dvara mi ravana sthitini melacakan ceyavaccu. Ravana vaccaru tarvata miru imeyil dvara taksana nirdharana andukuntaru. Delivari (POD) rujuvu imeyil dvara pampabadutundi. Miru delivari yokka bhautika saksyam avasaram unte, memu oka adanapu vyayam pamputundi. Carcala prakriya marcipo! Matrame vahanam mariyu duram prayanin caru rakam dhara niscayanga pondandi. Tips Memilih Jasa Penyewaan Truk Terpercaya di Indonesia

Share this:

Disqus Comments